فایل word بهره وري نيروي انساني در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهره وري نيروي انساني در سازمان ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

آنچه موجبات بقاء سازمان ها را فراهم می آورد رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کار ها است که سازمان ها در محیطرقابتی محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری می باشند. بهره وری از دو عبارت کارآیی به معنای درست انجام دادن کار واثربخشی به معنای انجام کارهای درست مشتق شده است.شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری میزان و سقف مشخصی را درنظر گرفت ولیکن آنچه در این میان برای ما اهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امورات و وظایف سازمانی است.سوال اساسی پژوهش عبارتست از اینکه عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری در سازما نها کدامند که پاسخ سوال را می توانعوامل مختلفی دانست که عبارتند از: عوامل محیطی شامل ((فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی))؛ عوامل شغلی شامل ((وجودابزارهایی جهت اصلاح عملکردبر اساس معیارهای ذهنی و عینی و همچنین برنامه ریزی شغلی))؛ عوامل فردیشامل ((ارزش ها، اعتقادات و توانایی ها))؛ عوامل سازمانی شامل ((مشارکت کارکنان، سیستم جبران خدمات، انتخاب وگزینشصحیح کارکنان، برنامه های آموشی،شیوه های رهبری و ساختار سازمانی))؛ در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت جایگاه نیرویانسانی ،عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در قالب عوامل سازمانی مدل کوپمن مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی