فایل word بررسي نظريه هاي جرم شناسي و مباني پيشگيري از جرايم در آموزه هاي ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نظريه هاي جرم شناسي و مباني پيشگيري از جرايم در آموزه هاي ديني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

محققان و جرم شناسان همواره در تلاش اند تا راه کارهای جدیدی را برای جلوگیری از بزه کاری و طرق پیشگیری از جرم ارایه دهند کهدراین رهگذر اعمال حتمی و سریع مجازات برای نشان دادن ضمانت اجراهای کیفری یکی از این روش هاست، در این مقاله به راهبردهای و مبانی پیشگیری در آموزه های دینی و نظریه های جرم شناسی که به کنترل بزهکاران و کاهش جرایم خرد می انجامد پرداخته شده.روش: نوع روش تحقیق نظری است، و تکیه اصلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای از قبیل کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و منابعاینترنتی است،همچنین توصیفی است، یعنی در واقع سعی می شود تا به ویژگیها، مباحث و آثار پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.هدف اصلی این پژوهش شامل تعریف جرم و معرفی تعدادی از شیوه های معمول در پیشگیری از جرایم وبررسی مبانی پیشگیری از جرم در آموزه های دینی و نظریه های جرم شناسی است. یافته ها: تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که پیشگیری از وقوع جرایم از طریق اقدامات پلیسی، غیرقهرآمیز و غیر کیفری بودن پیشگیری کنشی، ترویج و توسعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مشارکتهای مدنی و استفاده از توان نهادهای مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم می تواند به کاهش هزینه های دادگستری و تعدیل نرخ بزهکاری کمک نمایدامید وار بود. نتایج:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم غالبا یا از جهت گیری کیفری برخوردار است یا از جهت گیری جرم شناختی (کنشی)، میان کنش این دو تفکرنشان می دهد که می توان با ترکیب این دو الگو و استخراج یک مدل پیشگیرانه ترکیبی بر محور تکنیک زاویه بندی (نقاط مثبت مشترک) امیدوار بود.

لینک کمکی