فایل word بررسي فقهي و حقوقي رجوع به بذل در طلاق خلع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فقهي و حقوقي رجوع به بذل در طلاق خلع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

طلاق خلع از اقسام طلاق باین است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به اومی دهد از قید زوجیت رها می گردد. زوجه می تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن بهبذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البتهطبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحت رجوع مرد است. هرچند زوج می تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع بهطلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمالحق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی گردد.هدف از انجام این تحقیق فایل word بررسي فقهي و حقوقي رجوع به بذل در طلاق خلع می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که خلع ازاقسام طلاق باین است و پس از تحقق آن مرد نمى تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن مى تواند به فدیه پرداختىبه شوهرش در زمان عده رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى تواند به همسرش رجوعکند. و همچنین مشخص شد که پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت، جاری می گردد،و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث می برد و زوج مطلقه نمی تواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نمایدو نفقه زوجه نیز بر عهده زوج قرار می گیرد.

لینک کمکی