فایل word بررسي رابطه برنامه هاي ماهواره اي با رشد اجتماعي دانش آموزان متوسطه اول شهرستان خاش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه برنامه هاي ماهواره اي با رشد اجتماعي دانش آموزان متوسطه اول شهرستان خاش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان خاش میباشد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اولشهرستان خاش با جمعیت 13/334 نفر در 42 واحد آموزشگاهی در نیم سال دوم 95-1394 می باشد. نمونه آماری 148 نفر از دانش آموزان است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه 50 سوالی محقق ساخته بامقیاس درجه بندی از نوع لیکرت و با پایایی 86 % بوده است. داده ها در دو سطح توصیفی (جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی،ترسیم نمودار) در آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی) با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که: برنامه های ماهواره ای بر الگوپذیری و آشنا شدن با فرهنگ های دیگر، فرار از تنهایی و واقعیات روزمره، آموزش پذیری والگوگرفتن مهارتها، تسهیل تعاملات اجتماعی، نوع پوشش و رفتار، کسب پرستیژ اجتماعی، الگو پذیری اجتماعی، آزادی اجتماعینقش زیادی داشته است.

لینک کمکی