فایل word بررسي تاثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word بررسي تاثير منابع مالي بر عملکرد آموزشي مناطق آموزش و پرورش استان کرمانشاه صورت پذیرفته است وپژوهشی کاربردی از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های اسنادی محسوب می گردد.جامعه آماری تحقیق، کلیه مناطق 33 گانه آموزش و پرورش استان کرمانشاه از آغاز سال 1391 تا پایان سال 1394 می باشد. درراستای آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین از جمله مدل اثراتتصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون دوربین واتسون بهره گرفته شده است. یافته هایتحقیق نشانگر تایید هر شش فرضیه فرعی بوده، ولی در فرضیه سوم وچهارم معناداری بیشتر بوده و در عملکرد اموزشی بیشترموثر می باشند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که کمک مردمی در عملکرد آموزشی موثرتر بوده و با آن ارتباط معنا داری دارد.

لینک کمکی