فایل word ارتقاي حقوق شهروندي، شاخص مهم توسعه و تحکيم امنيت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقاي حقوق شهروندي، شاخص مهم توسعه و تحکيم امنيت اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امنیت اجتماعی به عنوان بعدی از ابعاد امنیت انسانی، با افراد انسانی که در یک جامعه با ارزش های مشترک در کنار یکدیگرزندگی می کنند سرو کار دارد و حقوق شهروندی نیز در قبال تکالیفی که اعضای جامعه متعهد به انجام آن ها می باشند، بهانسان هایی که باز در یک جامعه با ارزش های مشترک زندگی می کنند، تعلق می گیرند؛ حقوقی که غیر قابل انکار و غیر قابل سلبمی باشند. امنیت اجتماعی مفهومی است که در متن جامعه شکل می گیرد و با هدف ایجاد شرایطی که در آن آرامش خاطر و امنیت نسبت بهجان و مال، سلامت، معیشت و تمامی ارزش های مادی و معنوی همه افراد و گروه ها به طور نسبی تامین گردد، می باشد. از طرفیتامین حقوق شهروندی در همه ابعاد آن (مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی) زمینه ایجاد آرامش خاطر و احساس امنیتشهروندان را تقویت خواهد نمود و از این رو می توان ارتقای حقوق شهروندی را به عنوان شاخصی مهم در توسعه و تحکیم امنیتاجتماعی دانست. تحقق این حقوق، مشارکت اجتماعی، اعتماد و انسجام اجتماعی و در نهایت تقویت امنیت اجتماعی را به دنبالخواهد داشت.

لینک کمکی