فایل word ارتباط مقاوم سازي اقتصاد و کارآفريني شرکتي با استفاده از گرايش کارآفرينانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط مقاوم سازي اقتصاد و کارآفريني شرکتي با استفاده از گرايش کارآفرينانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه کارآفرینی شرکتی و اقتصاد مقاومتی بوده است. با استفاده از مبانی نظری موجود ابعاد اقتصاد مقاومتی احصاء شد و برای تبیین کارآفرینی شرکتی از جامع ترین ابزار اندازه گیری آن یعنی گرایش کارآفرینانه استفاده گردید. با استفاده از فرمول کوکران، 134 نفر از صاحبان بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که بیش از یک سال در حرفه ی خود در سطح شهر مشهد مشغول فعالیت بودند، به عنوان نمونه انتخاب شده است. با جمع آوری داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و خبرگان تایید شده بود و ضریب پایایی آن با آلفای کرونباخ برای بخش های اصلی پرسش نامه ها بالاتر از 87 / 0 بود، برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش رابطه معنادار بین اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی شرکتی، وجود دارد. همچنین در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی بالاترین همبستگی و مقابله با دشمن پایین ترین همبستگی را با گرایش کارآفرینانه دارد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، کارآفرینی شرکتی بر اقتصاد مقاومتی و به صورت خاص بر تک تک ابعاد آن موثر می باشد.

لینک کمکی