فایل word اثر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود اختلالات يادگيري خواندن و نوشتن دانش آموزان متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود اختلالات يادگيري خواندن و نوشتن دانش آموزان متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم انساني و امنيت اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی فایل word اثر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهبود اختلالات يادگيري خواندن و نوشتن دانش آموزان متوسطهصورت گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه دوم متوسطه شهر گلوگاه به تعداد 320 نفر درسال تحصیلی 95 - 1394 بود. ابزارگردآوری داده ها: الف- سی دی های آموزشی چند رسانه ای و اسلایدهای مرتبط با بهبود خواندن و نوشتن. ب- آزمون محقق ساخته سنجش توانایی خواندن و نوشتن. این طرح روی 30 دانش آموز اجرا شد. 15 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی درگروه آزمایش و 15 نفردیگر در گروه کنترل قرار داده شدند. پیش آزمون سنجش توانایی خواندن و نوشتن برای هر دو گروه اجرا شد و سپس گروه آزمایش به مدت16 جلسه 45 دقیقه ای، خواندن و نوشتن زبان فارسی را با استفاده از یک چندرسانه ای آموزش دید. گروه گواه در این مدت از تخته و لوحاستفاده کرد. پس از پایان آموزش، پس آزمون سنجش توانایی خواندن و نوشتن برای دو گروه اجرا شد. یافته های حاصل از تحلیلکوواریانس نشان داد میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل یا میزان تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (34 / 0 = ((2) می باشد. یعنی 34 درصد تفاوت در نمرات پس از آزمون اختلالات یادگیری خواندن، مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. همچنینمیزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل یا میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز (19 / 0 = ((2) است؛ یعنی 19 درصد تفاوت درنمرات پس از آزمون اختلالات یادگیری نوشتن، مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. در نتیجه می توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود اختلالات یادگیری خواندن و نوشتن دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان گلوگاه اثر مثبت و معناداری داشته است.

لینک کمکی