فایل word مدلسازي سيکل دي اکسيد کربن فوق بحراني در نرم افزار ترموفلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي سيکل دي اکسيد کربن فوق بحراني در نرم افزار ترموفلو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جامعه مهندسان ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

احتراق اکسیژنی یکی از تکنولوژی های کلیدی برای مواجهه با انتشارگاز دی اکسید کربن در نیروگاه های تولید برق و کاهش سهم اینواحدهای صنعتی در گرمایش جهانی است. در این مقاله قسمت هایاصلی یک سیکل برایتون بهیود یافته با سیال عامل دی اکسید کربنفوق بحرانی، بوسیله نرم افزار ترموفلو شبیه سازی شده است. سیکلدر دو حالت متفاوت ایده آل و واقعی، با استفاده از سوخت متانخالص و گاز طبیعی پیاده سازی شده است. صحت سنجی بر اساسمحاسبات تحلیلی و تخمین صورت گرفته توسط شرکت نت پاورصورت گرفته است. بر طبق بررسی های صورت گرفته تطابق بسیارخوبی بین نتایج شبیه سازی با نتایج تحلیلی وجود دارد. در مدلسازی اصلی، حالت واقعی سیکل به همراه بازده های اجزاء سیکل در نرم افزار ترموفلو اعمال شده است. بر طبق نتایج، با افزایش فشارخروجی از کمپرسور دوم بازده کلی سیکل کاهس می یابد. رابطه ایبرای تغییرات بازده بر حسب فشار خروجی از کمپرسور دوم ارایهشده است که می توان بازده سیکل بر حسب فشار خروجی ازکمپرسور دوم دی اکسید کربن را در هر فشار دلخواه پیس بینینمود. بر طبق نتایج، با افزایس درصد دی اکسید کربن بازگشتی تا94/9 درصد، بازده کلی سیکل افزایس می یابد. با بیشتر شدن درصددی اکسید کربن بازگشتی از این مقدار، بازده کلی سیکل با شیبنسبتا زیادی کاهس می یابد. در رابطه با این پارامتر، دو رابطه ارایهشده است که بازده سیکل را بر حسب درصد دی اکسید کربنبازگشتی تخمین می زند.

لینک کمکی