فایل word تحليل عددي صفحات چندلايه کامپوزيتي تحت بار ضربه اي با سرعت پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي صفحات چندلايه کامپوزيتي تحت بار ضربه اي با سرعت پايين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جامعه مهندسان ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین معایب این مواد ضعف آنها در برابر ضربه می باشد.ضربه میتواند به دلیل صدمات غیرقابل رویت در مواد کامپوزیتیلایه ای، بسیار خطرناک باشد. بنابراین بررسی رفتار سازه هایکامتوزیتی به ویژه چندلایه های کامپوزیتی که در برابر ضربه باسرعت پایین قرار می گیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی ازروش هایی که می توان با استفاده از آن پاسخ ضربه را در چند لایهکامپوزیتی که در برابر ضربه قرار می گیرند تعیین نمود، روش المانمحدود می باشد. برای انجام مدلسازی ضربه روی این چندلایهکامپوزیتی از المان های پوسته ای پیوسته استفاده می شود که بااستفاده از این المان ها و به همراه معیار شکست هاشین، پاسخ ورفتار چندلایه کامپوزیتی در برابر ضربه مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق یک صفحه کامتوزیتی مستریل شکل و مسلرحیرا که دارای تعداد چهار لایه و ترتیب لایه چینی های 0 و 00 درجلهو شرایط تکیه گاهی مشخص می باشد را تحد ضربهی ناشی از یلکضربه زننده کروی شکل قرار داده و ر تار ضربه چندلایله کلامتوزیتیتحد تاثیر تعدادی از پارامترهای مختلف مورد مرالعله قلرار گر لد.طبق نتایج به دسد آمده، مشخص می شود که مدل الملان محلدودارایه شده، قدرت پیشبینی دقیقی داشلته و ترلابق طلوبی بلا نتلایجمرالعللات آزمایشللگاهی و معتبللر دارد، کلله آن را تبللدیل بلله ابلل ارارزشمندی برای پیشبینی مقاومد کامتوزیلد هلای چندلایله کلردهاسد.

لینک کمکی