فایل word هيجان خواهي و هوش اخلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هيجان خواهي و هوش اخلاقي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :33

چکیده مقاله:

هیجان خواهی صفتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع، جدید و پیچیده سپس اقدام بهخطرهای جسمانی و بدنی به خاطر خود این تجربه های فرد زیاد هیجان خواه، تحریک بیرونی دایمی مغز راترجیح می دهد. از کارهای عادی خسته می شود و مرتبا در جستجوی راه هایی برای افزایش انگیختگی ازطریق تجربه های هیجان انگیز است. هوش اخلاقی، ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقاداتاخلاقی قوی، عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف شده است. هوش اخلاقی ویژگی هایاساسی یاری دهنده تبدیل شدن انسان بهیک انسان خوب و شایسته است. مطالعه ای با عنوان ارتباط بینفایل word هيجان خواهي و هوش اخلاقي جوانان توسط نویسنده کتاب صورت پذیرفت.هدف از انجام پژوهش، رابطهبین هوش اخلاقی و هوش هیجانی در جوانان بود. همچنین بررسی ابعاد چهار گانه هوش اخلاقی بر اساسپرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) مد نظر این پژوهش بود.

لینک کمکی