فایل word نقش مولفه هاي شناختي، فراشناختي و فراهيجاني در پيش بيني پريشاني هيجاني در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مولفه هاي شناختي، فراشناختي و فراهيجاني در پيش بيني پريشاني هيجاني در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل شناختی، فراشناختی و فراهیجانی برای پیشبینی پریشانی هیجانی درجمعیت دانشجویی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است و نمونه پژوهش شامل 400دانشجو بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجان،طرحواره های هیجانی لیهی، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، پرسشنامه فراشناخت ، مقیاس توجه آگاهی وپرسشنامه پذیرش و عمل – نسخه دوم گردآوری شد؛ و با استفاده از نرم افزار spss (نسخه 22) و با روش های آماری همبستگی دو متغیره پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: برخی ازخرده مقیاس های پذیرش و عمل، خودآگاهی هیجانی، توجه آگاهی و پذیرش احساسات با ضریب منفی و انزوای اجتماعی/ بیگانگی، تلاش برای منطقی بودن و آسیب پذیری با ضریب مثبت درمجموع میتوانند به طور معناداری 42/1 درصد از واریانس روشهای تنظیم هیجان ناکارآمد درونی را تبیین کنند. ارزش های بالاتر، توجه آگاهی و پذیرشاحساسات با ضریب منفی و بی اعتمادی/ بدرفتاری و توافق با ضریب مثبت درمجموع میتوانند به طور معناداری 27/2درصد از واریانس روش های تنظیم هیجان ناکارآمد درونی را تبیین کنند. نتیجه گیری: هراندازه میزان پذیرش و عمل،خودآگاهی هیجانی، توجه آگاهی و پذیرش احساسات کمتر و میزان انزوای اجتماعی/ بیگانگی، تلاش برای منطقی بودنو آسیب پذیری بیشتر باشد درنتیجه میزان روش های تنظیم هیجان ناکارآمد درونی بالاتر است. هراندازه میزان ارزشهایبالاتر، توجه آگاهی و پذیرش احساسات کمتر و میزان بیاعتمادی/ بدرفتاری و توافق بیشتر باشد درنتیجه میزانروشهای تنظیم هیجان ناکارآمد بیرونی بالاتر است.

لینک کمکی