فایل word نقش مکانيزم هاي دفاعي در بروز انسداد عروق کرونر زودرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش مکانيزم هاي دفاعي در بروز انسداد عروق کرونر زودرس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه مکانیزم های دفاعی رشد نیافته در بیماران عروق کرونر قلب و افراد عادی انجام شد.پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بوده است به همین منظور 60 نفر نمونه از بیماران قلبی بستری در بیمارستان شهید رجاییتهران و 60 نفراز نمونه از بین افراد عادی به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها ازپرسشنامه سبک های دفاعی اندروز استفاده شد. به منظور مقایسه بین گروه ها از تحلیل یک متغیره و چند متغیره با رعایت پیشفرض های مربوط به آن و به منظور مطالعه ارتباط بین متغیرها از همبستگی پیرسون و ماتریس همبستگی استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد استفاده از مکانیزم های دفاعی در بین بیماران مبتلا به عروق کرونر قلب و افراد عادی متفاوت است.یافته های این مطالعه نشان می دهد که، بیماران مبتلا به عروق کرونر برای محو کردن ادراک جنبه های نامطبوع و ناخواستهواقعیت به صورت گسترده ای از مکانیزم های دفاعی رشد نایافته به وسیله اعمال و گفتار سود می جویند. یکی از مهم ترینمکانیزم های دفاعی رشد نایافته که در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، بیشتر استفاده میشود انکار است، هم چنین نتیجهگرفته شد یکی از مهم ترین جنبه های مکانیزم های دفاعی نوروتیک، عقلانی سازی می باشد. فرایند عقلانی به شکل فزایندهبرای اجتناب از بیان عاطفی یا تجربه هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد. ازسویی دیگر تعداد بی نهایتی ترکیبات ژنتیکی بیهمتایی وجود دارند که سبب میشود که احتمال اینکه استعدادهای ژنتیکی کس دیگری شبیه هریک از ما باشد بسیار ناچیزگردد در نتیجه اثر مولفه های سیستم مغزی – رفتاری به حدی نبوده است که بتوان گفت درابتلا به بیماری عروق کرونر اثرگذار است.

لینک کمکی