فایل word نقش عواطف خانواده در پيشگيري از اعتياد فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش عواطف خانواده در پيشگيري از اعتياد فرزندان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

خانواده به عنوان مهمترین تامین کننده نیاز های اجتماعی و روانی مطرح می باشد. اگر هر فرد به خصوص نوجوانان و جوانان نتوانداز طریق این منبع قانونی نیازهای خویش را رفع نماید مطمینا بدنبال رفع نیاز، از راهها و روشهای دیگر استفاده خواهد کرد.اگر اینراه ها در مسیر صحیحی نباشد و درست و منطقی انتخاب نشده باشد ممکن است به راه هایی کشیده شود که با صدمات زیادی برایفرد همراه باشد . ازجمله این صدمات اعتیاد است که اگر اعتیاد را یک انحراف و کجروی اجتماعی در نظر بگیریم زمینه های متعددیرا می توان در خانواده یافت که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این مهم تاثیرگذار است. عدم پذیرش والدین، نبودن امکانات مناسباقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در خانواده ، غفلت والدین از نیاز های فرزندان ، سابقه اعتیاد در خانواده....از جمله مواردی هستند کهبر اعتیاد فرزندان در محیط خانواده تاثیر به سزایی می گذارد . خانواده برای جلوگیری از این معضل باید با گذراندن وقت بیشتر بافرزندان، ایجاد امکانات آموزشی و تفریحی مناسب، آشنا کردن فرزندان با گرایشات مذهبی، آشنا کردن فرزندان با مشکلات و عواقباعتیاد، آشنا کردن فرزندان با قوانین و مقررات وابسته به موضوع اعتیاد، همنشین کردن آنها با افراد نیکو وصالح ،ف راهم کردن کتبو فیلم های خوب و آموزشی در این زمینه ،عدم تنبیه بدنی و یا غیرمنطقی فرزندان و استفاده از شیوه تربیتی مناسب و... این مهم رابه صورت بنیادی به سوی پیشرفت سوق دهند.

لینک کمکی