فایل word مهارتهاي شناختي و فراشناختي در کودکان تيزهوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهارتهاي شناختي و فراشناختي در کودکان تيزهوش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی مروری فایل word مهارتهاي شناختي و فراشناختي در کودکان تيزهوش می پردازیم. روش پژوهشاز نوع مطالعه مروری بر کتب،اسناد و پژوهش های پیشین در حوزه کودکان تیز هوش می باشد. نتایج این پژوهشنشان می دهد پژوهش ها بر روی فایل word مهارتهاي شناختي و فراشناختي در کودکان تيزهوش در کشور ما بسیار محدودبوده و در سالهای اخیر به دلیل تاکید بر تربیت دانش آموزان نخبه و نخبه پروری بررسی این موضوع می توانددارای اهمیت ویژه ای باشد اما در کشورهای از سالهای قبل این موضوع موردتوجه بوده و ساخت ابزارهای سنجشو بررسی های پژوهشی اهمیت این موضوع را در عملکرد و کارایی نشان می دهند. در این پژوهش به نظریه هایمرتبط با مهارت های شناختی و فراشناختی پرداخته شد. تا مروری مختصر بر کلیات این مبحث صورت گیرد وضرورت ها و نقاط ضعف در این حوزه مشخص شود.

لینک کمکی