فایل word مقايسه مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دوره متوسطه خانواده هاي چندفرزند و تک فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دوره متوسطه خانواده هاي چندفرزند و تک فرزند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق فایل word مقايسه مهارت هاي زندگي در دانش آموزان دوره متوسطه خانواده هاي چندفرزند و تک فرزند بودهاست. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات علی- مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماریپژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان کوهدشت استان لرستان به تعداد 5665 نفر بوده است.حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 357 نفر برآورد گردید و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ده مولفه مهارت های زندگی سازمان جهانی بهداشت(مهارت های خودآگاهی، همدلی، برقراری ارتباط موثر، برقراری روابط بین فردی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، مقابله باهیجانات، مقابله با استرس، حل مساله، تصمیم گیری) در مقیاس پنج درجه ای لیکرت و ضریب آلفای 0/86 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروفاسمیرنف (K-S)، شاپیروویک (SH-W) و t مستقل با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS-22 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین مهارتهای خودآگاهی، همدلی، برقراری ارتباط موثر، برقراری روابط بین فردی، تفکر خلاق، مقابله با استرس، حل مساله، تصمیم گیری در دانش آموزاندوره متوسطه خانواده های چندفرزند و تکفرزند وجود ندارد؛ اما بین مهارتهای تفکر انتقادی و مقابله با هیجانات دردانش آموزان دوره متوسطه خانواده های چندفرزند و تک فرزند تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات مهارت های تفکر انتقادیو مقابله با هیجانات در دانش آموزانی که در خانواده های چندفرزند هستند بیشتر از دانش آموزان تک فرزند است.

لینک کمکی