فایل word مقايسه سلامت عمومي و اميد به زندگي در زنان و مردان مهاجر ساکن شهرک امام شهر چمستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سلامت عمومي و اميد به زندگي در زنان و مردان مهاجر ساکن شهرک امام شهر چمستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه دردنیا یکی ازشاخص های مهم توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی مربوط به شاخص امید به زندگی است امید بهزندگی یک شاخص آماری است که نشان میدهد متوسط طول عمردریک جامعه چقدراست و یا به عبارت دیگرهرعضوآنجامعه چند سال میتواند توقع حیات داشته باشدسازمان جهانی بهداشت که هدف خود را دستیابی به عالیترین سطحممکن بهداشت برای همه مردم تعیین کرده، در اساسنامه خود در تعریف سلامت میگوی: منظور از سلامت، حالت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلی.هدف: این پژوهش مقایسه سلامت عمومی و امید به زندگی زنان و مردان مهاجر ساکن در شهرک امام شهر چمستان بودهروش پژوهش علی- مقایسه ای جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنین شهرک امام که مهاجرین استان سیستانوبلوچستان به مازندران هستندبوده که از بین آنها تعداد 70 نفر 35 مرد و 35 زن بطور تصادفی انتخاب گردیدند ابزارگردآوریا طلاعات پرسشنامه امید به زندگی مشتمل بر 33 ماده است که آزمودنی ها بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا،تقریبا، هرگز) به آن پاسخ می گویندهمچنین پرسشنامه سلامت عمومی با 28 سوال ارایه شده و دارای 4 مقیاس فرعی(علایم جسمانی، علایم اضطرابی، علایم کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی) است که آزمودنی ها به آن پاسخ گفتند برایدونمونه ای مستقل استفاده شد. کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، نه صرفا فقدان بیماری یا علیلیهدفا ین پژوهش مقایسه سلامت عمومی و امید به زندگی زنان و مردان مهاجر ساکن در شهرک امام شهر چمستان بودهروش پژوهش علی- مقایسه ای جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنین شهرک امام که مهاجرین استان سیستانوبلوچستان به مازندران هستندبوده که از بین آنها تعداد 07 نفر 33 مرد و 33 زن بطور تصادفی انتخاب گردیدند ابزارگردآوریا طلاعات پرسشنامه امید به زندگی مشتمل بر 33 ماده است که آزمودنی ها بر اساس مقیاس لیکرت ) کاملا،تقریبا، هرگز( به آن پاسخ می گویندهمچنینپرسشنامه سلامت عمومی با 22 سوال ارایه شده و دارای 4 مقیاس فرعی)علایم جسمانی، علایم اضطرابی، علایم کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی( است که آزمودنی ها به آن پاسخ گفتند برایدونمونه ای مستقل استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان میدهدبین زنان و مردان مهاجر از نظر علایم جسمانی، علایم اضطرابی و سلامت عمومی کل به احتمال 99 درصد و از نظر علایم افسردگی به احتمال 95 درصد اختلاف معنیدار وجود دارد و از نظر علایم کارکرداجتماعی به احتمال 95 درصد اختلاف معنی دار وجود ندارد همچنین می توان گفت که امید به زندگی در مردان بالاتر اززنان بوده است.

لینک کمکی