فایل word مقايسه سخت رويي در بيماران مولتيپل اسکلروزيس و افراد عادي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سخت رويي در بيماران مولتيپل اسکلروزيس و افراد عادي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word مقايسه سخت رويي در بيماران مولتيپل اسکلروزيس و افراد عادي شهر اصفهان در سال 1393 صورت پذیرفت، با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) بوده وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران ام اس که عضو انجمن ام اس اصفهان بوده و کلیه همراهان سالم بیمار که در شش ماهه دوم 93 به انجمن ام اس اصفهان مراجعه کرده بودند، می باشند. بدین منظور 30 نفر بیمار مبتلا به ام اس و 30 نفر همراه سالم به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه، پرسشنامه دیدگاه های شخصی کوباسا (1982) بود. داده ها با استفاده از تحلیل آماری واریانس با بهره گیری از بسته نرم افزاری آماری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین سخت رویی بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد عادی سالم تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0/005). این مطالعه نشان داد که در بیماران ام. اس میزان سخت رویی پایین تر از افراد عادی بوده است. این مطالعه نشان دهنده نقش سخت رویی در درک وفهم بهتر آسیب شناسی روانی در بیماران ام. اس است. بنابراین در درمان آسیب های روان شناختی بیماران مبتلا به بیماری ام اس می بایست به ویژگی های روان شناختی آنان نظیر سخت رویه توجه کافی صورت پذیرد.

لینک کمکی