فایل word مقايسه سبک زندگي و سبک دلبستگي فرزندان خانواده هاي شاهد و فرزندان خانواده هاي غيرشاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سبک زندگي و سبک دلبستگي فرزندان خانواده هاي شاهد و فرزندان خانواده هاي غيرشاهد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک زندگی و سبک دلبستگی فرزندان شاهد و غیر شاهد، وروش مطالعه علی-مقایسهای و جامعه آماری شامل همه کارکنان مرد در شهرداری مناطق 22 گانه تهران بوده.نمونه مورد بررسی شامل 50 مرد فرزندشاهد و 50 مرد فرزند غیر شاهد است که به روش نمونه گیری نمونه های همتا در دو گروه شاهد و عادی ،ازمنطقه 12 تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق دو پرسشنامه سبک زندگی لعلی وهمکاران (1391))،و پرسشنامه سبک هایدلبستگی کولینز و رید (1991) بدست آمد. نتایج نشان داد.فرزندانی که در خانواده های عادی زندگی می کنند سبک زندگی و سبکدلبستگی ایمن بهتری نسبت به فرزندان خانواده های شاهد دارند،همچنین فرزندان خانواده های عادی سبک دلبستگی ناایمناجتنابی و دلبستگی ناایمن دو سو گرا کمتری نسبت به گروه فرزندان خانواده های شاهد دارند.

لینک کمکی