فایل word مقايسه سازگاري اجتماعي در نوجوانان با مادران داراي شيفت شب و شيفت ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سازگاري اجتماعي در نوجوانان با مادران داراي شيفت شب و شيفت ثابت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر فایل word مقايسه سازگاري اجتماعي در نوجوانان با مادران داراي شيفت شب و شيفت ثابت بود. روش تحقیق علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری مطالعه، دانش آموزانی که مادران آنها شاغل بودند و به تفکیک هم مادران دارای شیفت شب ومادران دارای شیفت ثابت را دربر می گرفت. نمونه گیری از جامعه مذکور به صورت دردسترس انجام گرفت و تمامی نوجوانانبه پرسش نامه سازگاری اجتماعی پاسخگو بودند که تعداد هر کدام از آنها 50 نفر بود. ابزار اندازه گیری در این پژوهشپرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا بود .در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل داده ها ، آزمون T مستقل بوده است و نتایجبیانگر این موضوع می باشد که بین سازگاری اجتماعی در نوجوانان با مادران دارای شیفت شب و شیفت ثابت تفاوت معناداریوجود دارد.

لینک کمکی