فایل word مقايسه ذهن آگاهي در بين بيماران مبتلا به فيبروميالژيا و ام-اس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ذهن آگاهي در بين بيماران مبتلا به فيبروميالژيا و ام-اس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مهارت حل مسیله یکی از لازمه های زندگی تحصیلی، شغلی واجتماعی افراد است، سن پیش دبستانی مهمترین دوره برای آموزش و یادگیری و کسب مهارت های لازم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر زمان بررسی حل مسیله کودکان پیش دبستانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین نواحی شش گانه آموزش و پرورش اصفهان، ناحیه 2 بطور تصادفی انتخاب و از بین پیش دبستانی های آن ناحیه، دو پیش دبستانی بصورت تصادفی انتخاب و سپس از بین کودکان تعداد 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش آزمون حل مسیله برج لندن (1982) بود. ابتدا پیش آزمون روی دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد و پس از اجرای بسته آموزش هوش موفق استرنبرگ (2007)، پس ازمون نیز روی دو گروه انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین امتیاز کسب شده زمان بررسی حل مسیله در کودکان پیش دبستانی گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری (P> 0/05) وجود دارد. بدین ترتیب که زمان بررسی حل مسیله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود معناداری داشته است. این یافته ها نشان داد که آموزش هوش موفق بر زمان بررسی حل مسیله کودکان پیش دبستانی موثر است و برای سرعت در زمان بررسی و اجرا باید از ابزار و روش های دیگر همراه با آموزش هوش موفق استفاده شود.

لینک کمکی