فایل word مقايسه بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي و مادران کودکان عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي و مادران کودکان عادي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل word مقايسه بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي و مادران کودکان عادي شهر اصفهان در سال 1396 صورت پذیرفت. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و مادران کودکان عادی، می باشند. بدین منظور 30 مادر با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و 30 مادر کودکان عادی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف و همکاران، 1994) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) بود. داده ها با استفاده از تحلیل آماری واریانس با بهره گیری از بسته نرم افزاری آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و مادران کودکان عادی تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0/005). این مطالعه نشان داد که در ماران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و پیش فعالی میزان بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی پایین تر از مادران کودکان عادی بوده است. بنابراین در درمان آسیب های روان شناختی مادران با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی می بایست به ویژگی های روان شناختی آنان نظیر بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی توجه کافی صورت پذیرد.

لینک کمکی