فایل word مقايسه اضطراب سلامت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه و بخش هاي عمومي بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اضطراب سلامت و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه و بخش هاي عمومي بيمارستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مقدمه:هدف از این پژوهش مقایسه اضطراب سلامت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پرستاران شاغلدر بخش های ویژه و بخش های عمومی بیمارستان بود .روش پژوهش حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسهای است. جامعه این پژوهش عبارت بود از کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر ایلام در سال1394. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای شامل 120 پرستار در دو گروه 60 پرستارشاغل در بخش های ویژه و 60 پرستار شاغل در بخش های عمومی ، انتخاب گردید. به منظور گردآوریداده ها از پرسشنامه اضطراب سلامت نسخه اصلی فرم کوتاه (SHAI) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج به دست آمده نشان دهنده ی وجود تفاوت آماری معنی دار بین میانگین نمره های اضطراب سلامت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سطح (P> 0/001) درپرستاران بخش های ویژه و بخش های عمومی بود. یافته ها حاکی از آن بود که پرستاران بخش های ویژهاضطراب سلامت بیشتری در مقایسه با پرستاران بخش های عمومی تجربه می کنند. در بررسی متغیرراهبردهای تنظیم شناختی هیجان و زیر مولفه های آن نیز نتایج نشان دادند که تفاوت مغناداری بینپرستاران بخش های و پرستاران بخش های عمومی وجود دارد .با توجه به تاثیر اضطراب سلامت بر جنبههای جسمی و ذهنی پرستاران و تاثیر این مسیله بر فرآیند مراقبتی ارایه شده توسط آنان و همچنینتفاوت مشاهده شده در میزان آن در بخش های مختلف، ایجاد سیستم های حمایتی در بیمارستان ها برایارایه هرچه بهتر مراقبت توسط پرستاران و ارتقای سلامت و افزایش کارایی جامعه موردنظر ، لازم به نظر می رسد.

لینک کمکی