فایل word مقايسه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي، و دلزدگي زناشويي در ميان کارکنان مرد داراي کار اقماري و کارکنان روزکار (مطالعه موردي کارکنان شرکت هاي نفتي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي، و دلزدگي زناشويي در ميان کارکنان مرد داراي کار اقماري و کارکنان روزکار (مطالعه موردي کارکنان شرکت هاي نفتي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی، و دلزدگی زناشویی در میان کارکنان مرددارای کار اقماری و کارکنان روزکار شرکتهای نفتی بود. به این منظور، از بین کلیه کارکنان مرد دارای کار اقماری وکارکنان روزکار شرکت های نفتی 358 نفر (198 نفر اقماری و 160 نفر روزکار) به شیوه روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و نسخه کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان و مقیاس دلزدگی زناشوییرا تکمیل کردند. نتایج آزمون t دو نمونه مستقل نشان داد که بین کارکنان مرد دارای کار اقماری و روزکار شرکتهای نفتی از لحاظ احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی و دلزدگی زناشویی تفاوت معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی