فایل word مقايسه ابعاد شادکامي در دانشجويان مجرد و متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه ابعاد شادکامي در دانشجويان مجرد و متاهل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت ابعاد شادکامی در دانشجویان مجرد در مقایسه با دانشجویان متاهلانجام شد. روش کار: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری این پژوهش تمام دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 1395-1394 بود که از این میان، تعداد 120 نفر در رشته علوم انسانی به روش در دسترس غیرتصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه شادکامی آکسفورد(1989) پاسخ دادند. داده های بهدست آمده از طریق تحلیل واریانس یکراهه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین شادکامی (F=7/96 و p> 0/05) و ابعاد آن از جمله رضایت از زندگی ، کارآمدی (F=4/75 و P> 0/05) و عزت نفس (F=7/15 و P> 0/05) در دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت وجود دارد. نتیجه گیری: شادکامی و ابعاد آن از متغیرهای مهم روانشناختی در افراد هستند که از طریق ازدواج سالم حاصل می شوند اما میتوان با آموزشهای لازم در این زمینه سلامت روان دانشجویان را بهبودبخشید.در دانشجویان مجرد و متاهل تفاوت

لینک کمکی