فایل word مروري بر عوامل موثر بر نگراني هاي سلامت در جوانان و نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر عوامل موثر بر نگراني هاي سلامت در جوانان و نوجوانان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: نگرانی فرآیندی شناختی است و به صورت زنجیره ای از افکار، تصورات و عواطف منفی و احتمالا غیر قابل کنترلشناخته می شود. طبق گزارش پژوهش های مختلف، تعداد جوانانی که با نگرانی های سلامت روبرو می شوند، در دهه های گذشته درحال افزایش است. با توجه به این مسیله که این نگرانی ها در پیش بینی عملکرد و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نسل جواننقش به سزایی دارد، اهمیت توجه به عوامل موثر بر نگرانی سلامت مشخص می شود.روش کار:مطالعه حاضر مطالعه ای مروری از نوع نقلی می باشد که جهت ارایه مقاله حاضر، پژوهشگران جستجو را در پایگاه هایاطلاعاتی Science Direct ،Ovid ، Elsevier ،SID ،Magiran، Pubmed ،Google Scholar انجام داده و با استفاده از کلمات کلیدی youth, Health worry, Health concern مقالات مرتبط با موضوع مطالعه را از 2000 تا سال 2016 انتخاب نمودند که در مجموع 158 مقاله جستجو شد. پژوهشگران خلاصه مقالات جستجو شده را مطالعه نموده و در نهایت از داده هایکامل 25 مقاله جهت نگارش این مقاله مروری استفاده شد.نتایج: مرور مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق، منجر به سازماندهی مطالب در دو طبقه کلی گردید: 1- عوامل درونی شامل:سن، جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب، تحصیلات، انگیزش تحصیلی، مرحله تغییرات بلوغ و عوامل روانشناختی از جمله اعتماد بهنفس 2- عوامل بیرونی شامل: تعاریف نقشی جنسیتی در جامعه، امکانات اجتماعی- اقتصادی خانواده، کیفیت روابط والد-فرزندی،آموزش بهداشت باروری و بلوغ.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، نگرانیهای سلامت تحت تاثیر عوامل متعدد زیستی، روانی و اجتماعیمی باشند. همچنین به نظر می رسد به کارگیری مداخلاتآموزشی مناسب در تمامی سطوح و بویژه در دوران حساس بلوغ و اوایلجوانی، نقش موثری در کاهش نگرانی های سلامت و کارایی نسل جوان دارد.

لینک کمکی