فایل word شيوع اختلالات رفتاري- هيجاني نوجوانان خانواده هاي کم درآمد و رابطه ي سلامت روان با سطح درآمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيوع اختلالات رفتاري- هيجاني نوجوانان خانواده هاي کم درآمد و رابطه ي سلامت روان با سطح درآمد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور شیوع اختلالات رفتاری- هیجانی نوجوانان دارای خانواده های کم درآمد شرق تهرانو رابطه سلامت روان با سطح درآمد در سال 1395 می باشد.روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان دانش آموزی (900 نفر) که عضو مراکز فرهنگی- آموزشی مرتبط باخانواده های کم درآمد شرق تهران را تشکیل میدهند. از این مجموعه تعداد 255 دختر و 315 پسر از میان 900 نفر بهطور تصادفی انتخاب شدند. در مجموع تعداد 570 پرسشنامه آخنباخ و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ از آزمودنی هاگرفته شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس به شیوهی تصادفی استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و با استفاده از فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد میان شیوع اختلالات رفتاری-هیجانی نوجوانان و سطح درآمد تفاوت وجود دارد. به بیان دیگر داده ها حاکی از شیوع بیشتری از اختلالات رفتاری- هیجانی در سطوح پایین درآمد خانواده بوده است (p<0/05).همچنین در فرضیه های مربوط به زیر مقیاس های پرسشنامه آخنباخ میان مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه،مشکلات عاطفی، اختلال توجه و بیش فعالی (نقص توجه)، رفتار مقابله ای، اختلال سلوک نوجوانان با درآمد سطح پایینرابطه وجود دارد، در حالیکه میان زیر مقیاس های گوشه گیری/افسردگی، شکایات بدنی، افسردگی/ اضطراب مشکلاتاجتماعی، مشکلات اضطرابی، مشکلات جسمانی نوجوانان با سطح پایین درآمد رابطه معنادار مشاهده نشد.

لینک کمکی