فایل word شناسايي اثر پيش بيني کننده ي فرسودگي شغلي،اختلالات شخصيت و حمايت اجتماعي بر عملکرد شغلي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي اثر پيش بيني کننده ي فرسودگي شغلي،اختلالات شخصيت و حمايت اجتماعي بر عملکرد شغلي کارکنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

موضوع: شناسایی اثر پیش بینی کننده ی فرسودگی شغلی،اختلالات شخصیت و حمایت اجتماعی بر عملکردشغلی کارکنان،هدف:هدف پژوهش حاضر شناسایی روابط فرسودگی شغلی،اختلالات شخصیت، حمایتاجتماعی و شناسایی اثر پیش بینی کنندگی آن ها با عملکرد شغلی بوده است.جامعه پژوهش، شامل 120 نفر ازکارکنان زن و مرد یکی از سازمان های دولتی تهران است،روش تحقیق: این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه های عملکرد شغلی حلاجیان، فرسودگی شغلی مسلچ، حمایتاجتماعی وکس و آزمون چند محوری میلون- 3 انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های آماری تحلیلرگرسیون چند متغیری ، ضریب همبستگی، t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه به کار گرفته شد. دستاوردهای مقاله:نتایج نشان داد بین عملکرد شغلی وکفایت شخصی رابطه مثبت و با مسخ شخصیت وخستگی هیجانی کارکنان رابطه منفی معنی داری وجود دارد،میان عملکرد شغلی و حمایت اجتماعی رابطهمثبت معنی دار و رابطه عملکرد شغلی و اختلالات شخصیت بر حسب نوع اختلال شخصیت معنادار است، بینعملکرد شغلی کارکنان مبتلا به اختلال نمایشی،افسرده و وسواس تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی