فایل word شکل گيري نظريه انتقادي فرانکفورت و تاثير تفکر انتقادي در مباني آموزش وپرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شکل گيري نظريه انتقادي فرانکفورت و تاثير تفکر انتقادي در مباني آموزش وپرورش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اندیشیدن با پرسشگری آغاز می شود و داشتن روحیه پرسشگری سنگ بنایی برای عمارت تفکر انتقادی است اینپژوهش به بررسی و چگونگی شکل گیری نظریه (تفکر) انتقادی فرانکفورت و شیوه آموزش تفکر انتقادی در آموزش وپرورشپرداخته است. پایه های نظریه فرانکفورت بر این اصول استوار است که افکار انسان محصول جامعه است، روشنفکرانبی طرف اند و باید حقیقت را از محتواهای ارزشی جدا کنند؛ موضعی انتقادی در برابر جامعه و اندیشه خود داشته باشند ورابطه میان اندیشه و جامعه موجود و معرفت اجتماعی نوظهور را تبیین کنند. فهم صحیح با ادراک رابطه متقابل میانساختار اقتصادی جامعه و رشد روانی فرد و پدیده های فرهنگی حاکم صورت می گیرد لذا آموزش تلقینی یکی ازخطرناکترین موانع محیطی تفکر انتقادی است که روند ستم پذیری را رواج داده و با سرکوب، بهره کشی و هجوم فرهنگیآن را تقویت می کند. تغییر نگرش و ارزش برای معلم انتقادی ضروری است و آموزش وپرورش انتقادی دانش آموز محوراست؛ دانش توسط دانش آموز خلق می شود نه معلم. در کلاس درس معلم و شاگرد هردو یاد دهنده و یادگیرنده هستند. ازمنظر انتقادی که حامی آموزش وپرورش چندوجهی است آن نوع یادگیری خردورزی است که گوناگونی فرهنگی فراگیرانرا تایید و ترغیب کند لذا مدرسه نباید ساختار طبقاتی جامعه را بازتولید کند.

لینک کمکی