فایل word شاخصهاي روانشناختي و علمي جو مدارس: تحليلي بر نشانگرها و وضعيت موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شاخصهاي روانشناختي و علمي جو مدارس: تحليلي بر نشانگرها و وضعيت موجود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

از آنجاییکه تشخیص جو مدرسه گامی اساسی در آگاهی از کیفیت فرایند و فرآورده های آموزشی و پرورشی مدرسهمی باشد، لازم است تا ابعاد این متغیر و روشهای سنجش و اندازه گیری آن مورد شناسایی و تحقیق و بررسی قرار گیرد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر نیز در مرحله اول شناسایی شاخصهای جو علمی در مدارس و در مرحله بعد ارزیابیمدارس منطقه خسروشاه از لحاظ شاخص های مذکور بوده است. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بااستناد به چارچوب نظری و پژوهشی موضوع و با کمک گرفتن از پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تعهدشغلی آلن و می یر و پرسشنامه های ارزیابی جو مدارس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همچنین انجمن مطالعه جوتهیه گردیده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید رشته و پایایی آن نیز با استفاده از روش بازآزمایی حصول گردیده است. جامعه تحقیق شامل تمامی مدیران و دبیران مدارس منطقه خسروشاه از شهرستان تبریزبوده که از این میان تعداد 180 معلم و 72 مدیر یا معاون بعنوان نمونه در تحقیق مشارکت داشته اند. روشهای آماریبکارگرفته شده علاوه بر آماره های توصیفی عبارت بودند از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA). نتایج تحقیق نشان داده که از بین شاخصهای هشتگانه، ویژگیهای معلم با 0/83 و تدریس و ارزشایبی با 0/77 همبستگی، قوی ترین ارتباط معنی دار با جو علمی مدرسه را داشته است. بین نظر مدیران و دبیران در ارزیابی از شاخصهای جو علمی مدرسه در برخی فاکتورها تفاوت معناداری وجود دارد. بین مدارس عادی و نمونه دولتی در تمامیشاخص ها تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که مدارس منطقه خسروشاه در حد مطلوبی از شاخص هابرخوردار بودند. ولی موضوع قابل توجه و نگران کننده این بوده که کمترین مقدار در بین شاخص ها مربوط به تدریس وارزشیابی با میانگین 76/41 درصد بوده است. و این همان شاخصی است که انتظار داریم در مدارس دارای جو علمی بیشترین نمره را به خود اختصاص دهد. در کل از بین شاخصها، شاخص تدریس و ارزشیابی و در بین مقاطع تحصیلی،مقطع متوسطه بیشترین نیاز به توجه را طلب می کنند.

لینک کمکی