فایل word سهم عوامل دروني و بيروني موثر در انتخاب رشته روانشناسي دانشجويان دانشگاه هاي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سهم عوامل دروني و بيروني موثر در انتخاب رشته روانشناسي دانشجويان دانشگاه هاي استان مازندران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش به دنبال آن است که سهم هر یک از مولفه های موثر درونی و بیرونی را در انتخاب رشته دانشجویان رشتهروانشناسی دانشگاه های استان مازندران مشخص نماید. نمونه این مطالعه را 393 نفر از (112 مرد و 281 زن) تشکیل میدهند. نتایج نشان داد که مهمترین عامل موثر در انتخاب رشته دانشجویان دختر بازار کار بوده و متغیرهای فضای زندگی،محیط آموزشی و خانواده به ترتیب مولفه های بعدی موثر بر انتخاب رشته قلمداد می شوند. برای دانشجویان پسرمهمترین عامل بیرونی موثر در انتخاب رشته خانواده بوده، و متغیرهای فضای زندگی، محیط آموزشی و بازار کار به ترتیبمولفه های بعدی موثر قلمداد می شوند. مهمترین عامل درونی موثر برای دانشجویان دختر در انتخاب رشته تجربیاتشخصی بوده و متغیرهای نگرش و ارزشهای فردی و علاقه به ترتیب مولفه های موثر بعدی قلمداد می شوند. برایدانشجویان پسر مهمترین مولفه های موثر درونی به ترتیب متغیرهای نگرش و ارزشهای فردی بوده و علاقه و تجربیاتشخصی بودند. نتایج نهایی نشان داد که برای کل دانشجویان مهمترین مولفه های موثر بیرونی موثر بر در انتخاب رشتهفضای زندگی بوده و متغیرهای محیط آموزشی، بازار کار و خانواده به ترتیب مولفه های موثر بعدی بوده است. برای کلدانشجویان مهمترین مولفه های موثر درونی در انتخاب رشته نگرش و ارزش های فردی بوده و متغیرهای علاقه و تجربیاتشخصی بوده اند.

لینک کمکی