فایل word سرمايه روانشناختي و جنسيت به عنوان پيش بيني کننده هاي سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سرمايه روانشناختي و جنسيت به عنوان پيش بيني کننده هاي سرزندگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سرزندگی تحصیلی یکی از عواملی است که در زمینه سازگاری دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. شناسایی عواملیکه منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی می شود، در پژوهش های دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا هدفپژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویاندانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی پژوهش شامل دانشجویانمشغول به تحصیل در سال 94-1393 در دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی بود و تعداد 369 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامهسرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t گروه های مستقل با بهره گیری از نرم افزار spss-18 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0/01) و از بین مولفه های سرمایه روانشناختی مولفه های خودکارآمدی وتاب آوری پیش بینی کننده های معناداری برای سرزندگی تحصیلی دانشجویان بودند. همچنین مقایسه سرزندگی تحصیلیدانشجویان نشان داد که دانشجویان پسر از سرزندگی تحصیلی بالاتری در مقایسه با دانشجویان دختر برخوردارند. نتایجپژوهش حاکی از اهمیت نقش سرمایه روانشناختی و مولفه های خودکارآمدی و تاب آوری و جنسیت در پیش بینیسرزندگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی است.

لینک کمکی