فایل word سبک هاي دلبستگي به عنوان پيش آيند براي پرخاشگري در کودکان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سبک هاي دلبستگي به عنوان پيش آيند براي پرخاشگري در کودکان پيش دبستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف: موضوع پرخاشگری در بین کودکان به خصوص در مدارس و پیش دبستانی ها دغدغه فکری والدین، مربیان ومعلمان می باشد و سوال اساسی بیشتر آنها ا ین است که چگونه با پرخاشگری کودکان برخورد شود. در پاسخ گفته می شودکه مهمترین اقدام شناسایی عامل پرخاشگری است یکی از این عوامل شیوه فرزندپروری و تعامل با کودک است بنابراین دراین پژوهش سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا دلبستگی کودکان قادر به پیش بینی پرخاشگری در انهامی باشد. روش: در این پژوهش تعداد 75 دختر و پسر پیش دبستانی بوسیله پرسشنامه مشکلات رفتاری شهیم و یوسفی(1378)، و پرسشنامه دلبستگی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) توسط واید ن سنجیده شدند. یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مویفه دلبستگی تکامهل انطباقی متبت با پرخاشگری (r=-0/32 و p<0/004)، بین مقیاس دلبستگی در مولفه واکنش هیجانی منفی با پرخاشگری (r=0/47 و p<0/0001)، بین مقیاس دلبستگی در مولفه رفتار منفی با پرخاشگری (r=0/49 و p<0/0001) و بین مقیاس دلبستگی در مولفه دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی با پرخاشگری (r=0/44 و p<0/0001) رابطه معنی دار وجود دارد. برای تعیین تاثیر هر یک ازمولفه های دلبستگی به عنوان متغیرهای پیش بین و پرخاشگری به عنوان متغیر ملاک از تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که میزان F مشاهده شده معنادار است (p> 0/0001). یافته های به دست آمده از جدول تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که احتمالا حدود 48 درصد از تغییرات مشاهده شده در پرخاشگری مربوط به مولفه های دلبستگی است. رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که مولفه ی تکامل و انطباقی مثبت (t=-4/14 و p<0/0001)، و واکنش هیجانی (t=2/08 و p<0/04)، می تواند تاثیر معناداری بر پیش بینی پرخاشگری داشته باشد. تکامل انطباقی مثبت با ضریب استاندارد شده 46/. پیش بینی کننده ی قوی تری است. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد کهبین پرخاشگری با مولفه های دلبستگی تکامل انطباقی متبت، واکنش هیجانی منفی، رفتار منفی و دوری گزیدن ازحمایت چهره دلبستگی ارتباط وجود دارد و مولف های دلبسهتگی تکامل انطباقی و واکنش هیجانی قادر به پیش بینیپرخاشگری می باشند، بنابرا ن پژوهش هایی در خصوص کاهش پرخاشگری از طریق اصلاح تعامل والد کودک و تغییر درسبک دلبستگی از طریق آموزش به والدین به پژوهشگران پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی