فایل word سايت هاي شبکه هاي اجتماعي و مشکلات سلامت رواني در نوجوانان: با تاکيد بر نقش محوري مزاحمت سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سايت هاي شبکه هاي اجتماعي و مشکلات سلامت رواني در نوجوانان: با تاکيد بر نقش محوري مزاحمت سايبري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

زمینه و هدف پژوهش: مزاحمت سایبری به استفاده از تلفن های همراه، پیامهای فوری، ایمیل، اتاق های چت و یاسایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر برای آزار و اذیت، تهدید یا ارعاب افراد اطلاق می شود کهکودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین قشر به این پدیده می باشند. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مزاحمت سایبری درسایت های شبکه های اجتماعی و اثرات آن بر سلامت روان نوجوانان بوده است. روش پژوهش: برای انجام این مطالعه ازطریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شد. یافته ها: در اینمقاله به مزاحمت سایبری در کودکان و نوجوانان، پاسخ ها و واکنش های قربانیان، مشکلات سلامت روانی مرتبط با آن وراهبردهای مقابله ای مورد استفاده برای مواجهه با آن پرداخته شده است و با توجه به پیشینه مطالعاتی موجود، نقش ومسیولیت والدین، مدارس، متخصصان و سایت های شبکه های اجتماعی در قبال مزاحمت سایبری و قربانی شدن نوجوانانتبیین و توصیف شد. نتایج: فن آوری های اطلاعات و ارتباطات نقش محوری در زندگی نوجوانان دارد و عدم برخورداری ازدانش و اطلاعات استفاده از این فنآوری ها می تواند آسیب ها و خطراتی از جمله قربانی شدن و مشکلات متعدد سلامتروانی برای نوجوانان به همراه داشته باشد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مزاحمت سایبری، پیشنهاد شده استکه سرپرستان و معلمان با برقراری ارتباط صحیح با کودکان و نوجوانان، بجای محرومیت از دسترسی به فضای سایبری، آنها را به استفاده مناسب و ایمنی از ICTs تشویق کنند تا فرصت مناسب تری برای رشد سلامت روانی نوجوانان فراهم کنند.

لینک کمکی