فایل word سازگاري افراد با اختلال مصرف مواد شرکت کننده در جلسات 12 قدم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سازگاري افراد با اختلال مصرف مواد شرکت کننده در جلسات 12 قدم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه جنبه های مختلف سازگاری افراد با اختلال مصرف مواد سمزدایی شده که در جلسات دوازده قدم شرکت کردند با افرادی که فقط سم زدایی شده اند،بود. روش: اینپژوهش از نوع طرح توصیفی- همبستگی بود.جامعه آماری شامل کلیه افراد با اختلال مصرف مواد بودند کهدر یکی از مراکز ترک اعتیاد در شهر اصفهان سم زدایی شده بودند.از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 40 نفر از افرادی که بعد از سم زدایی در انجمن معتادان گمنام شرکت کرده بودند و 40 نفر کهصرفا سم زدایی شده بودند انتخاب شدند. از پرسشنامه سازگاری بل برای سنجش سازگاری استفاده شد.آزمون تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها به کار برده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که افراد شرکت کنندهدر جلسات 12 قدم،سازگاری اجتماعی،شغلی،منزل،عاطفی و بهداشتی مطلوب تری نسبت به افرادی کهصرفا سم زدایی شده بودند، نشان دادند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش،شرکت در جلسات دوازده قدم با افزایش سازگاری افراد بااختلال مصرف مواد رابطه دارد.برگزاری این جلسات برای کلیه افراد سم زدایی شده توصیه می گردد.

لینک کمکی