فایل word ساخت و بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه تمايلات همجنسگرايانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساخت و بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه تمايلات همجنسگرايانه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت توجه داشتن به مسایل و زندگی جنسی همجنسگرایان و دوجنسگرایان، ساخت و بررسیویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایلات همجنسگرایانه مد نظر این پژوهش قرار گرفت. بدین منظور 143 نفر از افرادساکن شهرستان اصفهان به صورت داوطلبانه به پرسشنامه تمایلات همجنسگرایانه که بر اساس پیشینه نظری و مصاحبهای که با 5 نفر از افراد با سابقه ی این رفتار صورت گرفت، ساخته شده بود، پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل مولفه هایاصلی نشان داد که پرسشنامه تمایلات همجنسگرایانه ، با 16 سوال بر اساس (88/818%)، واریانس کل، دارای یک عامل زیربنایی می باشد. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/991). موید همسانی درونی بالای پرسشنامه بود. یافته ها حاکی ازآن است که پرسشنامه حاضر با عنوان پرسشنامه تمایلات همجنسگرایانه با 16 سوال، از روایی و پایایی مناسبیبرخوردار است، که متخصصین (روانشناسان، روانپزشکان، جامعه شناسان...) می توانند برای سنجش تمایلاتهمجنسگرایی، تایید تشخیص گذاری و پژوهش در این حیطه از این پرسشنامه استفاده کنند.

لینک کمکی