فایل word ساخت و اعتباريابي کيفي آزمون فرافکن موقعيت هاي مربوط به مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ساخت و اعتباريابي کيفي آزمون فرافکن موقعيت هاي مربوط به مدرسه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی کیفی آزمون فرافکن تصویری برای شناخت ویژگی های رفتاری دانش آموزان درموقعیت های احتمالی چالش برانگیز مدرسه است. جامعه ی پژوهش دانش آموزان 16-14 ساله دوره دوم سوم دبیرستان استان تهران است .نمونه پژوهش به طور ناهمگون از سه دبیرستان استان تهران با معرفی مدیر و معاون های مدارس به تعداد103 نفراعم از آنهایی که مشکلات انظباطی داشتند یا نداشتند انتخاب شد. مراحل ساخت آزمون عبارت بودند از: 1. انتخابموقعیت های چالش برانگیز رفتاری مدرسه 2. طراحی محرک های تصویری برای ابداع داستان ها 3. بررسی توان فرافکنیتصاویر طراحی شد و روایی آنها با اجرا بر روی یک گرو نمونه ی محدود 4. انجام اصلاحات ضروری در هر یک از طرح هایتصویری. انتخاب نهایی ده تصویر از میان تصاویرتهیه شده. بعد از اخذ داستان از 103 دانش آموز نمونه ی پژوهش، با روش تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی اطلاعات آنها استخراج شد و برای بررسی میزان فرافکنی با مولفه های آزمون TATمقایسه گردید. جهت بررسی روایی درونی آزمون نتایج کارکرد 10 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدند با داد های حاصلاز سه منبع اطلاعاتی شامل: 1.معاون مدرسه 2.همکلاسی و 3. مادر دانش آموزان با روش همسوسازی مورد مقایسه کیفی قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آزمون محقق ساخته توان فرافکنی ویژگی های رفتاری دانش آموزان را در موقعیت هایمربوط به مدرسه دارد.

لینک کمکی