فایل word روايي، پايايي و ساختار عاملي فرم کوتاه مقياس دلبستگي به والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روايي، پايايي و ساختار عاملي فرم کوتاه مقياس دلبستگي به والدين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نظریه ی دلبستگی قدرت توجیه بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را دارد. بنابراین مقیاس های زیادی در اینزمینه ساخته شده است. یکی از مقیاس های ساخته شده، مقیاس دلبستگی به والدین (ASPA) است که شامل فرم دلبستگی به پدر و دلبستگی به مادر است و هر کدام شامل 5 مولفه هستند که عبارتند از: ایمن، دلبسته، والدگون،بیمناک و فاصله گیر. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روانسنجی است و هدف تعیین روایی، پایایی و ساختارعاملیفرم کوتاه مقیاس مذکور بود. جامعه ی پژوهش، دختران نوجوان هستند که با روش نمونه گیری از نوع دردسترس، 226 نفراز بین آنان انتخاب شدند. بررسی مقادیر بارهای عاملی با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی، حاکی از آن بود که بارهایعاملی در حد رضایت بخشی است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مدل بدست آمده، برازش خوبی با داده ها دارد و قابل تایید است. مقیاس آلفای کرانباخ برای دلبستگی والدینی به پدر 0/88 و به مادر 0/78 بدست آمد و مقیاس پایایی مرکب برای همه ی ضرایب بزرگتر از 0/7 بدست آمد. پایایی اشتراکی داده ها نیز برای همه ی ضرایب بزرگتر از 0/5 بدست آمد که همه ی این نتایج حاکی از پایایی مطلوب مقیاس است. روایی همگرا با استفاده از روایی سازه (CR) و میانگین واریانس استخراجی نیز مطلوب بدست آمد. همچنین آزمون بارهای عرضی وفورنل و لارکر روایی واگرای بالای مقیاس راتایید نمود. نتایج حاکی از آن است که مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و قابلیت کاربرد برای اهداف بالینیو پژوهشی را دارد.

لینک کمکی