فایل word رابطهء فرسودگي شغلي با تنظيم هيجاني و ابهام نقش در کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطهء فرسودگي شغلي با تنظيم هيجاني و ابهام نقش در کارکنان بيمارستان رسول اکرم (ص) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: یکی از مشکلات اساسی در ارایه دادن خدمات مطلوب در بیمارستان ها، عامل فرسودگی شغلی است کهتحت شرایط استرس شغلی شدید به وجود میآید و میتواند منجر به بروز انواع بیماریهای جسمی و روانی و نگرشمنفی نسبت به فعالیتهای حرفهای و عدم ارتباط مطلوب با گیرندگان خدمات شود. به همین دلیل هدف از پژوهشحاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تنظیم هیجانی و ابهام نقش در کارکنان بیمارستان رسول اکرم (ص) بود.روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارمندان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال 1395-1394 بود.از جامعه یادشده 142 نفر (71 زن و 71 مرد) از کارمندان رسمی شاغل در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) به روشنمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر به صورت توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهشبرای سنجش آزمودنی ها و جمع آوری اطلاعات از روش اجرای پرسشنامه استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده قرارگرفتهشامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1985)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه ابهام نقش. یافته: نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که ابهام نقش و راهبردهای تنظیم هیجان به صورت معنادارفرسودگی شغلی را در کارکنان بیمارستان پیش بینی میکند. (= 1/21 ،P > 0/01). نتیجه گیری: با کاهش رضایت شغلی، فرسودگی شغلی افزایش میابد. فرسودگی شغلی از عوامل مختلفی از جمله ابهام نقش کارمندان به ویژه درمحیط هایی مانند بیمارستان که نیاز است هر یک از کارمندان وظایف شغلی تعریف شدهای داشته باشند و همین طوراز راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی سازگارانه و ناسازگارانه آن ها نشات می گیرد.

لینک کمکی