فایل word رابطه ي بين عزت نفس جنسي و شاخص عملکرد جنسي با رضايت زناشويي در زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ي بين عزت نفس جنسي و شاخص عملکرد جنسي با رضايت زناشويي در زنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عزت نفس جنسی و شاخص عملکرد جنسی با رضایت زناشویی زنان متاهل 30 تا50 ساله در شهرستان چالوس بود. این مطالعه از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش در محدوده مطالعات توصیفی از نوعهمبستگی قرار دارد. جامعه آماری شامل کلیه ی زنان متاهل 30 تا 50 ساله شهر چالوس بود و 317 نفر از این زنان به عنواننمونه انتخاب شده اند. از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، عزت نفس جنسی زینا و اسچوارز و شاخص عملکرد جنسیزنان جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شده است. برای تحلیل نتایج از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلرگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بوده اند که بین متغیرهای مهارت و تجربه، انعطاف پذیری، جذابیت،رضایتمندی و درد جنسی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. همچنین بین تحریک روانی و ارگاسم بارضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.نتیجه گیری: مولفه های عزت نفس جنسی و شاخص عملکرد جنسی از توان پیش بینی رضایت زناشویی برخوردارند.

لینک کمکی