فایل word رابطه هوش هيجاني و سخت رويي با فرسودگي شغلي کارکنان سازمان بهزيستي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه هوش هيجاني و سخت رويي با فرسودگي شغلي کارکنان سازمان بهزيستي استان اردبيل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف : فرسودگی شغلی به حالت ذهنی منفی پایدار در نتیجه استرس کاری طولانی مدت اشاره دارد. هدف از اینمطالعه بررسی تاثیر سرسختی و هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی بود. روش: آزمودنی ها 100 نفر از کارکنان سازمانبهزیستی استان اردبیل بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. از همه کارکنان خواسته شد تا پرسشنامهسرسختی (کوباسا، 1979)، مقیاس هوش هیجانی سیبریا شرینک و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش را کامل کنند.به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین سرسختی با تحلیل عاطفی (r=-0/386) و مسخ شخصیت (r=-0/379) همبستگی معکوس معناداری وجود دارد. بعلاوه هوش هیجانی نیز با تحلیل عاطفی (r=-0/244) و مسخص شخصیت (r=-0/438) رابطه منفی معناداری داشت. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که برخی از مولفه های هوش هیجانی و سرسختی ، فرسودگی شغلی کارکنان را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری : بر اساس این یافته ها می توان گفت که هوش هیجانی و سرسختی عوامل مهمی در کاهش فرسودگی شغلی هستند. لذا این عوامل در مطالعات بعدی باید بیشتر مدنظر قرار گیرند.

لینک کمکی