فایل word رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان ساري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت معلمان مدارس دخترانه، انجام شد. روشپژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه معلمان زن مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم در ناحیه 1آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 234 نفر که با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 146 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه هایویژگی های شخصیتی کوستا و مک کری (1986) و خلاقیت تورنس (1974) بود. آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشانداد که رابطه مثبت معنی داری بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسی ورابطه منفی معنی داری بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی (نوروزگرایی) با خلاقیت معلمان مدارس دخترانه وجود دارد.

لینک کمکی