فایل word رابطه وابستگي بين فردي با سبک زندگي زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه وابستگي بين فردي با سبک زندگي زنان چاق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین وابستگی با سبک زندگی زنان چاق بود. برای دستیابی به این هدف، ازروش تحقیق پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه، زنان دارای اضافه وزن یا چاق مراجعه کننده به کلینیکچاقی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا در شهر تهران بودند. حجم نمونه با توجه با حجم جامعه متناظر، 200مورد برآورد شد که به روش نمونهگیری قضاوتی، انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای مورد نیاز، از پرسشنامه استانداردشامل وابستگی بین فردی هیرشفیلد و همکاران و پرسشنامه سبک زندگی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد کهزنان در ابعادی از سبک زندگی مانند سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، کنترل وزن و تغذیه و ورزش و تندرستی کهدر ارتباط نزدیک با کنترل چاقی هستند، عملکرد ضعیفی دارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطه بین وابستگی بینفردی و سبک زندگی سالم یک رابطه منفی و معکوس است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر وابستگی بین فردیسومین متغیر مهم پیش بینی کننده و تاثیرگذار بر سبک زندگی زنان چاق شناخته شدند.

لینک کمکی