فایل word رابطه نظريه ذهن با اميد در دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه نظريه ذهن با اميد در دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نظریه ذهن توانایی شناختی ویژه ای برای درک حالت های ذهنی دیگران میب اشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه نظریهذهن با امید در دانش آموزان بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیهدانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آوج در سال تحصیلی 1396-1395 بود. به علت محدود بودن حجم جامعه که شامل 110 نفر از دانش آموزان 16 تا 18 ساله بودند، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسیپرسشنامه ها به علت افت برخی دانش آموزان در نهایت 107 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه های ذهن خوانی از طریقجشم ها بارون و کنی (2001)، امید به زندگی اشنایدر، هریس، آندرسون، هولران، ایروینگ و سیگمون (1991) برای جمعآوری داده ها به کار رفت. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه بین نظریه ذهن با امید به زندگی در دانش آموزان دختر رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین با توجه به معنی داریرابطه بین متغیرها نظریه ذهن قادر به پیش بینی امید به زندگی دانش آموزان دختر نبود.

لینک کمکی