فایل word رابطه ميان سبک هاي دلبستگي و آسيب به خود در نوجوانان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه ميان سبک هاي دلبستگي و آسيب به خود در نوجوانان شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقدمه: آسیب عمدی به خود به صورت رفتاری که فرد ماهرانه قصد آسیب به خود را دارد و در آن، انگیزه ی خودکشی وانحراف جنسی وجود نداشته باشد، تعریف می شود. مطالعات مختلف نشان داده اند که آسیب عمدی به خود و می تواند خطرخودکشی را افزایش و همچنین با ایجاد مشکلات روان شناختی، موجب تداخل در ارتباطات بین فردی شود. از طرف باتوجه به تعاریف انواع سبک های دلبستگی، به نظر می رسد رابطه ای میان سبک های دلبستگی مختلف و آسیب به خودیا خود زنی وجود داشته باشد. بنابراین در این پژوهش قصد داریم رابطه میان سبک های دلبستگی و خوزدنی را در میاننوجوانان مورد بررسی قرار دهیم. در واقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا رابطه ای میان سبک های دلبستگیو خود زنی در میان نوجوانان وجود دارد یا خیر و آیا می توان به وسیله سبک های دلبستگی، میزان خود نی را پیش بینینمود

لینک کمکی