فایل word رابطه مولفه هاي ذهن آگاهي با تکانشگري در نوجوانان دختر 18-15 سال شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه مولفه هاي ذهن آگاهي با تکانشگري در نوجوانان دختر 18-15 سال شهر اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین مولفه های ذهن آگاهی با تکانشگری در دختران 15-18 ساله شهر اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مجموعه دختران 15 تا 18 ساله شهر اصفهان بودند که از بین آنها تعهداد 150 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت، کتابخانه ای و پرسشنامه ای بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های تکانشگری (بارت، 2004) و پرسشنامه ذهن آگاهی (کنتاکی، 2004) بوده است. داده های جمع آوری شده به وسیله با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزاری آماری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مولفه های ذهن آگاهی (مشاهده گری، توصفی گری و پذیرش گری) با حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین مولفه های ذهن آگاهی (مشاهده گری، توصیف گری و پذیرش گری) با تکانشگری در دختران ارتباط وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری معنی دار است (P> 0/05). بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می بایست در درمان تکانشگری دختران نوجوان، به مولفه های ذهن آگاهی آنها توجه کافی داشت.

لینک کمکی