فایل word رابطه کيفيت زندگي زناشويي با دينداري شخصي، دينداري زوجي و دينداري اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه کيفيت زندگي زناشويي با دينداري شخصي، دينداري زوجي و دينداري اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با توجه به علاقه مندی پژوهشگران به عوامل موثر در موفقیت یا شکست ازدواج در دو دهه گذشته و نتایج مثبت ازدواجباثبات، محققان توجه زیادی به شاخصهای تاثیرگذار بر کیفیت زناشویی معطوف کردهاند. یکی از مهمترین اینعوامل، دینداری و نقش اساسی باورها واعمال مذهبی است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف پیش بینی کیفیت زناشوییبراساس دینداری شخصی، دینداری زوجی و دینداری اجتماعی انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بوده و بر روی 844 نفر از افراد متاهل شهرمشهد با میانگین سن 31/7 سال انجام گردید. داده های این مطالعهاز پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه جهت گیری دینداری و پرسشنامه کیفیت زناشویی که روایی وپایایی این ابزارها در ایران موردتایید قرارگرفته است،جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد بین دینداری شخصی،دینداری زوجی و دینداری اجتماعی با متغیر وابسته کیفیت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد و این متغیرها بهطور معناداری کیفیت زناشویی را پیش بینی می نمایند. درنتیجه، به نظر میرسد دینداری شخصی، دینداری زوجی ودینداری اجتماعی از شاخص های اصلی کیفیت زناشویی و ازدواج پایدار می باشند و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زناشوییزوجین ایفا می کنند.

لینک کمکی