فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري و سبک هاي هويت با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري و سبک هاي هويت با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه عوامل موثر بر بزهکاری و سبک های هویت با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطعمتوسطه شهراهواز بود. در این پژوهش نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 350 نفر از دانش آموزان پسر را بصورتروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393)،سبک های هویت برزونسکی (1989) و پرسشنامه تمایل به اعتیاد فرچاد (1395) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفیو از نوع همبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های اماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسیفرضیات پرداخته شد. یافته ها نشان داد بین بین عوامل موثر بر بزهکاری با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه مثبتمعنی داری وجود دارد. بین سبک هویت هنجاری، اطلاعاتی، تعهد و متعالی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه منفیمعنی داری وجود دارد. بین سبک سردرگم و فردی با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.متغیرهای دوستان ناباب ، سبک هویت سردرگم ، فقر اقتصادی خانواده ،مشکلات اجتماعی خانواده و سبک هویت فردی میتوانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد دانش آموزان می باشند.

لینک کمکی