فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین فایل word رابطه عوامل موثر بر بزهکاري با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهراهوازبود. در این پژوهش نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان پسر را بصورت روش نمونه گیریتصادفی خوشه ای انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393)، سبک های هویتبرزونسکی (1989) و پرسشنامه تمایل به اعتیاد فرچاد (1385) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوعهمبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های اماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسی فرضیاتپرداخته شد. یافته ها نشان داد بین عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان (فقر اقتصادی خانواده، دوستان ناباب، نحوه گذران اوقاتفراغت و مشکلات اجتماعی خانواده) با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. متغیرهایدوستان ناباب، فقر اقتصادی خانواده و مشکلات اجتماعی خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اعتیاددانش آموزان می باشند.

لینک کمکی