فایل word رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان با بروز رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان دبيرستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان با بروز رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان دبيرستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

خانواده و عملکرد آن به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش بی بدیل در سلامت روان و تحول روانشناختی فرزنداندارد. هدف این پژوهش،تعیین رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دبیرستانیبود. روش پژوهشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بهارستان بافراخنای سنی 14 تا 19 سال بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای 383 نفراز آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده (FAD) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) بوده، برای تحلیل یافته های این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین عملکرد خانواده وسلامت روان (r=0/546) و بین عملکرد خانواده و بروز رفتارهای پرخطر (r=0/523) ارتباط معنی دار وجود دارد و با ارتقاء عملکرد خانواده، سلامت روان نوجوانان افزایش می یابد و نیز هرچقدر فرد از سلامت روان بالاتری برخوردارباشد، میزان بروز رفتارهای پرخطر نوجوان کاهش می یابد. تحلیل رگرسیون نشان داد که بروز رفتارهای پرخطر درنوجوانان از طریق بررسی سلامت روان و عملکرد خانواده آنان قابل پیش بینی است. یعنی یک انحراف معیار تغییرهمزمان در مولفه های سلامت روان و عملکرد خانواده به ترتیب باعث 0/184 و 0/423- انحراف معیار تغییر در بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان می شود.

لینک کمکی